• Docking expert
 • Docking expert
 • Docking expert
 • Docking expert
 • Online bestellen
 • Online bestellen
 • Online bestellen
 • Online bestellen
 • Advieslijn
 • Advieslijn
 • Advieslijn
 • Advieslijn
0320 724 567

Algemene voorwaarden

 

Dockequipment.eu is onderdeel van (operated by) Van Wijk Nederland BV (VWNL). De algemene verkoopvoorwaarden van VWNL zijn daardoor ook voor Dockequipment.eu van toepassing. Klik hier om onze Algemene voorwaarden te downloaden.

In aanvulling op deze Algemene voorwaarden VWNL zijn op de onderhavige transactie ook de volgende verkoopvoorwaarden van toepassing:

Verkoopvoorwaarden:

 • Op alle transacties met Dockequipment.eu operated by Van Wijk Nederland BV (VWNL) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Wijk Nederland BV, gevestigd te Lelystad, Nederland, welke zijn bijgevoegd bij de offerte, de orderbevestiging en/of gepubliceerd zijn op de website van Dockequipment.eu.
 • Voor zover koper zou verwijzen naar andere voorwaarden, wijst VWNL de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand.
 • Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer Koper na bestelling via Dockequipment.eu akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van VWNL.
 • Tenzij anders overeengekomen, zijn alle transacties met Dockequipment.eu operated by VWNL in overeenstemming met het productblad, inbouw- en krachtentekeningen, montagehandleiding (bij order), gebruikershandleidingen (bij order), en/of te downloaden zijn via onze website Dockequipment.eu

Annulering:

 • Wanneer de Koper de overeenkomst met Dockequipment.eu operated by VWNL ontbindt, zonder daartoe op grond van de Algemene Voorwaarden  VWNL gerechtigd te zijn, is de Koper aansprakelijk voor al de schade die Dockequipment.eu operated by VWNL als het gevolg van deze ontbinding lijdt, waaronder gederfde winst. De minimumomvang van deze schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op 5% van de koopsom.

Prijzen en prijswijzingen:

 • Al de door Dockequipment.eu operated by VWNL genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, nettobedragen exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen.
 • Als de actuele prijs/metrische ton voor een warmgewalste staalrol van de Europe Average Domestic Transaction Price Forecast op pagina 9 van de MEPS European Steel Review in een bepaalde maand met meer dan 5% (vijf procent) is gestegen in vergelijking met de afsluiting datum van deze overeenkomst, dan is Dockequipment.eu operated by VWNL te allen tijde gerechtigd elke prijsopgave te herroepen en de op de orderbevestiging vermelde prijs te verhogen of te verlagen.

Leveringsdatum:

 • Na ontvangst van uw betaling bij opdracht, zal de order ingepland worden voor productie. De exacte leverdatum wordt daarna met u afgestemd. Levertijden zijn indicatief en onder voorbehoud van bevestiging op het moment van bestelling.

Leveringscondities:

 • De levering vindt plaats Ex Works (EXW), Dockequipment.eu, Bouwweg 14, Lelystad, Nederland conform Incoterms 2010. Indien de levering plaatsvindt Carriage Paid to (CPT) conform Incoterms 2010, is de leverdatum altijd onder voorbehoud van de definitieve bevestiging van de expediteur.

Opslag:

 • Indien Koper om welke reden ook niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip (de leverdatum) in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Dockequipment.eu operated by VWNL, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Koper de goederen bewaren.
 • Dockequipment.eu operated by VWNL is niet aansprakelijk voor eventuele achteruitgang in kwaliteit nadat de leverdatum is  verstreken.
 • De Koper is voor de eerste vier weken, te rekenen vanaf de leverdatum, geen opslagkosten verschuldigd. Voor elke week of een gedeelte daarvan daarna is Koper voor de opslag van elke dock leveller een bedrag van € 4,00 en voor de opslag van elke dock shelter een bedrag van € 2,00 verschuldigd. Overige goederen € 2,-  Deze bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
 • De Koper die gebruik maakt van de mogelijkheid tot opslag, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het overeengekomen tijdstip.

Garantietermijn:

 • Dockequipment.eu operated by VWNL verleent garantie voor een periode van één jaar zulks overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Voorwaarden VWNL. Dockequipment.eu operated by VWNL geeft een EG conformiteitsverklaring (Richtlijn 2006/42/EEG, Bijlage ll, onder A) af onder de voorwaarden dat alle componenten, accessoires en bedieningskasten door Dockequipment.eu operated by VWNL zijn geleverd en wordt geïnstalleerd volgens de montagehandleiding, door deskundig en bevoegd personeel. In alle ander gevallen verleent Dockequipment.eu operated by VWNL een 2B inbouwverklaring (richtlijn 2006/42/Eeg, Bijlage ll, onder B) af en is het verboden om het product in gebruik te stellen voordat de koper het samengebouwde product in overeenstemming met de EG-richtlijn heeft verklaard.
 • Alhoewel Dockequipment.eu operated by VWNL met de meest grote zorg om gaat met gewichten en maten,  staat Dockequipment.eu er niet voor in dat zich geen afwijking van gewichten en maten zullen voordoen.

Betaling:

 • Opdrachten tot € 10.000,- dienen 100% vooruit betaald te worden.
 • Bij opdrachten groter dan € 10.000,- zal Dockequipment.eu operated by VWNL de Koper laten toetsen op kredietwaardigheid. Dockequipment.eu operated by VWNL verzekert haar vorderingen op debiteuren bij een kredietverzekeringsmaatschappij. Indien de verkregen kredietlimiet onvoldoende is, is de Koper op eerste verzoek van Dockequipment.eu operated by VWNL gehouden om zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens deze overeenkomst aan Dockequipment.eu te betalen bedragen, zoals in de vorm van de betaling vooruit, van een voorschot of het stellen van een bankgarantie.
  Indien de verkregen kredietlimiet voldoende is, geldt bij opdrachten groter dan € 10.000,- dat 30% van het totaalbedrag bij opdracht betaald dient te worden en 70% voor levering.
  Zolang niet is voldaan aan het in bovengenoemde bepaalde, is Dockequipment.eu operated by VWNL gerechtigd de order niet in opdracht te nemen, totdat alsnog is voldaan aan het bepaalde in bovenstaande van dit artikel.
 • Dockequipment.eu operated by VWNL is gerechtigd de aflevering van de goederen op te schorten wanneer zij niet binnen de gestelde termijn betaling heeft ontvangen. Opschorting van de verplichting tot aflevering geeft de Koper harerzijds niet de bevoegdheid de betaling op te schorten.​
 • Indien Koper het volledige factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Dockequipment operated by VWNL bevoegd om de levering op te schorten tot dat Koper het factuurbedrag alsnog volledig heeft betaald, zonder dat dit de Koper de bevoegdheid geeft de betaling van de koopprijs op te schorten.

Handleidingen

 • Dockequipment.eu operated by VWNL stelt aan Koper originele handleidingen ter beschikking in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal. Koper dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor een vertaling in een andere taal. Deze vertaling dient Koper te controleren of deze voldoet aan eventuele nationale bepalingen.

Wijziging specificaties

 • Wijziging van specificaties en/of aantallen door Koper zijn na bevestiging van de opdracht door Koper niet meer mogelijk. 

VWNL wijst er nadrukkelijk op dat VWNL vanwege omstandigheden zoals beschreven in artikel 35 van de Algemene Verkoopvoorwaarden niet kan garanderen dat VWNL de genoemde levertijd kan respecteren. Er kunnen zeker gevolgen zijn voor de genoemde levertijd als gevolg van omstandigheden zoals omschreven in artikel 35 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals maar niet beperkt tot epidemieën en overheidsmaatregelen als gevolg van een uitbraak van virussen of de gevolgen van besmettelijke ziekten. VWNL bedingt dan ook nadrukkelijk dat de levertijd slechts een indicatie is en kan worden overschreden wegens omstandigheden zoals omschreven in artikel 35 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Door aanvaarding van deze offerte, met inbegrip van deze uitdrukkelijke bepaling m.b.t. de levertijd en overschrijding daarvan, gaat Koper er mee akkoord dat VWNL niet aansprakelijk is voor de kosten en schade van de Koper als gevolg van vertraging in de levering als gevolg van omstandigheden zoals beschreven in artikel 35 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Eventueel overeengekomen forfaitaire schadevergoedingen en/of boetes die bij vertraging verschuldigd zouden zijn, zijn niet verschuldigd indien en voor zover de vertraging het gevolg is van een omstandigheid zoals omschreven in artikel 35 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen, wordt de koopprijs volledig betaald wanneer het Product, of het essentiële onderdeel van het Product, gereed is voor levering zoals beschreven in artikel 14 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. In het geval dat een deel van het Product niet wordt geleverd door omstandigheden zoals beschreven in artikel 35 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal dat deel van het Product bij de eerste gelegenheid worden geleverd. Voor zover het Product over de essentiële onderdelen beschikt, geeft overschrijding van de levertijd de Koper niet het recht de bestelling te annuleren, de betalingsverplichting op te schorten of de bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Na een lange zoektocht voor een leverancier voor levellers zijn wij in 2016 uitgekomen bij Dockequipment. Een partij waar wij tot vandaag nog steeds mee samenwerken. De...

Brochure

Download hier uw Brochure van Dockequipment:

Projectplanning

Een goed begin is het halve werk ! Dit geldt zeker in het geval van een juiste projectplanning mbt het ontwerp van het laad- en losproces voor een project.
Wij helpen u daarbij graag  Lees meer​